Dataset: ASU
Taxa: Sapotaceae
Search Criteria: excluding cultivated/captive occurrences

Page 1, records 1-100 of 539

Arizona State University Vascular Plant Herbarium


ASU
ASU0322965   2008-07-11
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.96773 -69.48632, 213m

ASU
   2008-07-18
Peru, Tambopata 2; TAM2, -12.97657 -69.4588, 213m

ASU
ASU0323210   2008-07-23
Peru, Tambopata 2; TAM2, -12.93409 -69.51756, 213m

ASU
   2008-07-23
Peru, Tambopata 2; TAM2, -12.93409 -69.51756, 213m

ASU
ASU0322273   2010-09-17
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.09394, 260m

ASU
ASU0323453   2011-02-23
Peru, Sucusari; SUC, -3.25714 -72.90925, 118m

ASU
ASU0323425   2011-02-23
Peru, Sucusari; SUC, -3.25714 -72.90925, 118m

ASU
Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D.Penn.
ASU0323591   2009-08-10
Peru, Jenaro Herrera 2; JH2, -4.90308 -73.63323, 124m

ASU
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn.
ASU0323418   2008-07-12
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.96773 -69.48632, 213m

ASU
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn.
   2010-11-12
Ecuador, Yasuni National Park; B, -0.67814 -76.4014, 232m

ASU
ASU0322994   2011-09-13
Peru, Allpahuayo; ALP-40, -3.94103 -73.44002, 142m

ASU
ASU0323663   2011-09-14
Peru, Allpahuayo; ALP-40, -3.94103 -73.44002, 142m

ASU
ASU0323021   2011-09-26
Peru, Jenaro Herrera; JEN-12, -4.89905 -73.62765, 135m

ASU
ASU0323084   2012-09-08
Peru, Cordillera Escalera 2; CE2-cal, -6.46213 -76.28961, 945m

ASU
ASU0323192   2012-09-09
Peru, Cordillera Escalera 2; CE2-cal, -6.46336 -76.2897, 945m

ASU
ASU0322782   2012-09-10
Peru, Cordillera Escalera 2; CE2-cal, -6.46449 -76.29143, 945m

ASU
ASU0323200   2012-09-14
Peru, Cordillera Escalera 2; CE2-cal, -6.463 -76.29222, 945m

ASU
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn., 1990
ASU0323126   2010-11-06
Ecuador, Yasuni National Park; C, -0.68108 -76.40184, 232m

ASU
ASU0323476   2010-05-07
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9318 -69.5249, 213m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322967   2008-07-11
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.96773 -69.48632, 213m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322963   2008-07-11
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.96773 -69.48632, 213m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322759   2009-08-02
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.8991 -73.6468, 124m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323222   2010-05-05
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9334 -69.5205, 213m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323473   2010-05-07
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9318 -69.5249, 213m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323333   2010-09-16
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.10684, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322736   2010-09-17
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.09394, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322735   2010-09-17
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.09394, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322740   2010-09-17
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.09394, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323540   2010-09-20
Peru, Los Amigos 1; LA1, -12.57221 -70.08864, 235m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323044   2013-07-28
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323196   2013-07-29
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323439   2014-08-04
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323441   2014-08-05
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323585   2014-08-06
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323587   2014-08-06
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
Ecclinusa lanceolata (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323074   2014-08-07
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
ASU0322986   2009-07-03
Peru, Allpahuayo 2; ALP2, -3.96422 -73.42917, 133m

ASU
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre
ASU0323347   2010-02-05
Peru, Huampal; HPL, -10.18729 -75.5773, 1040m

ASU
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre
ASU0323567   2010-05-14
Peru, Inkaterra 1; INK1, -12.53273 -69.04777, 180m

ASU
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre
ASU0323547   2010-06-28
Peru, Paujil 1; PJ1, -10.3268 -75.2599, 496m

ASU
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre
ASU0323001   2011-07-26
Peru, Tambopata; TAM-05, -12.83029 -69.27059, 223m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0322970   2008-07-12
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.96773 -69.48632, 213m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323645   2009-08-11
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.8991 -73.6468, 124m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323582   2010-11-30
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.89844 -73.64619, 124m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323406   2010-12-01
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.91473 -73.74012, 124m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323407   2010-12-01
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.91506 -73.74022, 124m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323632   2010-09-18
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.5585 -70.09722, 260m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323452   2011-02-21
Peru, Sucusari; SUC, -3.25488 -72.90863, 118m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323032   2011-09-21
Peru, Jenaro Herrera; JEN-11, -4.87819 -73.62951, 131m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323527   2011-09-22
Peru, Jenaro Herrera; JEN-11, -4.87819 -73.62951, 131m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0322786   2011-10-03
Peru, Sucusari; SUC-05, -3.25582 -72.89421, 132m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-14
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-14
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-19
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-19
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-19
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
   2013-10-19
Peru, Pantiacolla; PAN-03, -12.638332 -71.274464, 848m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323045   2013-07-28
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323043   2013-07-29
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323193   2013-07-30
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0322784   2013-08-01
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre
ASU0323429   2015-07-06
Peru, Loreto, Tigre, Intuto, -3.402304184 -74.92310339, 136m

ASU
ASU0323056   2010-05-05
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9334 -69.5205, 213m

ASU
ASU0322769   2010-05-05
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9334 -69.5205, 213m

ASU
ASU0322880   2010-05-06
Peru, Tambopata 1; TAM1, -12.9318 -69.5249, 213m

ASU
ASU0323532   2013-08-05
Peru, Los Amigos 1, LA1-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
ASU0323072   2013-08-06
Peru, Los Amigos 1, LA1-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323600   2009-08-06
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.8991 -73.6468, 124m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323609   2009-08-05
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.8991 -73.6468, 124m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323176   2009-07-04
Peru, Allpahuayo 2; ALP2, -3.96422 -73.42917, 133m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323370   2009-07-07
Peru, Allpahuayo 1; ALP1, -3.96422 -73.42307, 123m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323086   2010-09-16
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.10684, 260m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323100   2010-09-17
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.56117 -70.09394, 260m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323555   2010-09-18
Peru, Los Amigos 2; LA2, -12.5585 -70.09722, 260m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323455   2010-09-20
Peru, Los Amigos 1; LA1, -12.57221 -70.08864, 235m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323503   2010-09-20
Peru, Los Amigos 1; LA1, -12.57221 -70.08864, 235m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323456   2010-09-21
Peru, Los Amigos 1; LA1, -12.57138 -70.08509, 235m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0322977   2011-02-25
Peru, Sucusari; SUC, -3.24953 -72.90908, 118m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323017   2012-09-06
Peru, Allpahuayo 4; ALP4-cal, -3.97489 -73.42625, 150m

ASU
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
ASU0323435   2014-08-04
Peru, Los Amigos 2; LA2-cal 2, -12.5652 -70.1028, 260m

ASU
Pouteria Aubl.
ASU0046688G. Hatschbach; M. Hatschbach & J. M. Silva   683931998-10-10
Brazil, Bahia, Rod. BR-101, Rio Mucuri (Mun. Mucuri)., -18.055547 -39.54966

ASU
Pouteria Aubl.
ASU0046689G. Hatschbach; M. Hatschbach & J. M. Silva   683931998-10-10
Brazil, Bahia, Rod. BR-101, Rio Mucuri (Mun. Mucuri), -18.055547 -39.54966

ASU
Pouteria Aubl.
   2001-06-01
Brazil, Cauaxi, -3.7313 -48.29063, 76m

ASU
Pouteria Aubl.
   2001-06-01
Brazil, Cauaxi, -3.7313 -48.29063, 76m

ASU
Pouteria Aubl.
   2001-06-01
Brazil, Cauaxi, -3.7313 -48.29063, 76m

ASU
Pouteria Aubl.
   2001-06-01
Brazil, Cauaxi, -3.7313 -48.29063, 76m

ASU
Pouteria Aubl.
   2010-11-11
Ecuador, Yasuni National Park; A, -0.67414 -76.39888, 232m

ASU
Pouteria Aubl.
ASU0323430   2015-07-02
Peru, Loreto, Tigre, Intuto, -3.367016036 -74.89714597, 162m

ASU
Pouteria Aubl.
ASU0322984   2015-07-10
Peru, Loreto, Tigre, Intuto, -3.401156366 -74.85249189, 128m

ASU
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn.
ASU0323232   2009-07-04
Peru, Allpahuayo 1; ALP1, -3.96422 -73.42307, 123m

ASU
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn.
ASU0323238   2009-07-11
Peru, Allpahuayo 1; ALP1, -3.96422 -73.42307, 123m

ASU
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn.
ASU0323028   2013-07-26
Peru, Los Amigos 2, LA2-cal, -12.56056 -70.09321, 260m

ASU
Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni
ASU0322929   2009-10-02
Peru, San Pedro 2; SP2, -13.04718 -71.54083, 1618m

ASU
Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni
ASU0323184   2010-05-12
Peru, Inkaterra 1; INK1, -12.53273 -69.04777, 180m

ASU
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
ASU0323203   2010-11-11
Ecuador, Yasuni National Park; A, -0.67414 -76.39888, 232m

ASU
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
ASU0322962   2015-07-10
Peru, Loreto, Tigre, Intuto, -3.401156366 -74.85249189, 128m

ASU
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni
ASU0046677Santiago Sinaca Colin; Guillermo Ibarra Manriquez   15661990-06-04
Mexico, Veracruz, Mpio. de San Andrés Tuxtla. LOTE 67, Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas., 18.57667 -95.06917, 170m

ASU
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni
ASU0323325   2009-08-05
Peru, Jenaro Herrera 1; JH1, -4.8991 -73.6468, 124m

ASU
Pouteria ephedrantha (A.C.Sm.) T.D.Penn.
ASU0323037   2008-07-15
Peru, Chuncho, -12.96774 -69.48632, 220m

ASU
Pouteria ephedrantha (A.C.Sm.) T.D.Penn.
ASU0323573   2010-05-13
Peru, Inkaterra 1; INK1, -12.53273 -69.04777, 180m


Page 1, records 1-100 of 539


Google Map

Google Maps is a web mapping service provided by Google that features a map that users can pan (by dragging the mouse) and zoom (by using the mouse wheel). Collection points are displayed as colored markers that when clicked on, displays the full information for that collection. When multiple species are queried (separated by semi-colons), different colored markers denote each individual species.

Google Earth (KML)

This creates an KML file that can be opened in the Google Earth mapping application. Note that you must have Google Earth installed on your computer to make use of this option.